Month: July 2020

ทำความรู้จักกับ Certificate ที่โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมีทำความรู้จักกับ Certificate ที่โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมี

certificate โรงงานผลิตอาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องรับประทานเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีหลากหลายหน่วยงานต้องทำการตรวจสอบ โรงงานผลิตอาหารเสริม รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ละชนิดทุกครั้ง ก่อนที่จะผลิตและนำมาจำหน่ายออกสู่ตลาด หากโรงงานผลิตอาหารเสริมไหน ๆ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานเหล่านี้แล้ว ก็จะได้รับใบ Certificate รวมถึงตราสัญลักษณ์มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้ มาตรฐานสำคัญ ๆ จะมีอะไรกันบ้างนั้น มาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย 5 มาตรฐานรับรองคุณภาพระดับสากลที่โรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมี ! GMP มาตรฐานรับรองความปลอดภัยที่โรงงานผลิตอาหารเสริมทุกแห่งต้องมี เนื่องจากเป็นข้อบังคับที่ทุกโรงงานผลิตอาหารเสริมต้องได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ หากโรงงานไหนไม่มีแสดงว่าเป็นโรงงานเถื่อน คุณลูกค้าทุกท่านควรหลีกหนีให้ไกลโดยทันที เพราะถ้าคุณผลิตอาหารเสริมกับโรงงานเหล่านี้ด้วย อาหารเสริมของคุณจะได้ไม่คุณภาพและมีภาพลักษณ์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย ISO มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างให้การรับรอง หากโรงงานผลิตอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไหน มีการรับรอง ISO จะถือว่ามีความปลอดภัย มีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองระดับสากลเช่นกัน สามารถส่งออกสินค้าขายต่างประเทศ โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ ซึ่ง ISO จะมีตัวเลขต่อท้ายอีกเช่นกัน โดยแต่ละตัวเลขจะรับรองคุณภาพมาตรฐานที่แตกต่างกัน HACCP มาตรฐานที่เน้นในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อการันตีมาตรฐานในกระบวนการผลิต ตลอดจนสินค้าส่งถึงมือของผู้บริโภค ว่ามีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ องค์กรที่คอยตรวจสอบมาตรฐานเหล่านี้จะตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ ความสะอาดของอุปกรณ์ภายในโรงงานผลิตอาหารเสริม กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนการแพ็คของและจัดส่ง อย. มาตรฐานที่รับรองความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่รับรองจากสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข […]